Seriály

Provozní podmínky

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK serialykestazeni.cz


I. Úvodní ustanovení


(1) Použitím internetových webových stránek www.serialykestazeni.cz (dále jen „internetové stránky“) vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami užívání a uzavíráte dohodu o použití internetových stránek, která je uzavřena mezi Vámi a serialykestazeni.cz  (dále jen „provozovatel“).
(2) Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele internetových stránek a s nimi spojené služby provozované provozovatelem (dále jen „služby“). Tyto podmínky se vztahují i na uživatele, kteří zároveň přidávají obsah.
(3) Abyste mohli služby poskytované provozovatelem využívat, musíte nejprve souhlasit s těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tyto služby využívat. V takovém případě opusťte neprodleně internetové stránky.
(4) Souhlas s těmito podmínkami vyjadřujete prostým využíváním služeb. Souhlas s podmínkami není vyjádřen pouhým seznámením se s podmínkami a okamžitým opuštěním internetových stránek bez dalšího užívání služeb.
(5) Služby nesmíte využívat a svůj souhlas s podmínkami nesmíte vyjadřovat, pokud
a. nejste právně způsobilí pro uzavření závazné smlouvy s provozovatelem nebo
b. jste osobou, pro kterou platí zamezení přístupu nebo jiný zákonný zákaz přijímání či používání služeb dle zákonů země, v níž sídlíte nebo z níž máte ke službám přístup nebo je využíváte
(6) Provozovatel může příležitostně provádět změny těchto podmínek. Pokud k tomu dojde, provozovatel zpřístupní nové znění podmínek na adrese http://www.serialykestazeni.cz/provozni-podminky.html
(7) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud budete využívat služby po datu, kdy došlo ke změně podmínek, bude provozovatel považovat vaše užívání služeb za souhlas s upraveným zněním podmínek.
(8) Je Vaší povinností při každém použití služeb si ověřit, zda nedošlo ke změně podmínek.
(9) V případě, že chcete tuto dohodu s serialykestazeni.cz ukončit, vypovězte ji v souladu s příslušnými ustanovení Občanského zákoníku písemnou výpovědí provozovateli
(10) Tyto podmínky a dohoda o užívání služeb se řídí českým právem a spadají do jurisdikce českých soudů.

II. Výklad pojmů


(1) Přidáváním obsahu se rozumí použití formuláře na přidávání obsahu internetových stránek ze strany uživatele.

III. Podmínky užívání


(1) Provozovatel vám tímto uděluje povolení k přístupu a užívání služeb za následujících výslovných podmínek. Nedodržení těchto podmínek Vaší osobou bude zakládat jejich porušení z vaší strany:
a. Přidáte-li na serialykestazeni.cz jakýkoliv obsah, prohlašujete, že jste držitelem autorského práva nebo licenční smlouvy k cíli vkládaného obsahu a obsah tohoto práva Vám umožňuje udělit uživatelům, kteří užívají služby provozovatele bezplatnou licenci.
b. Aktem vložení obsahu na internetové stránky udělujete provozovateli a uživatelům jeho služeb bezplatnou užívací licenci. Zároveň prohlašujete, že vkládaný obsah nezasahuje protiprávně do práv třetích osob. Dále též prohlašujete, že jste si vědomi své osobní odpovědnosti za případné porušení této povinnosti.
c. Zjistíte-li při užívání některých služeb, že existuje podezření, že některý obsah může zasahovat neoprávněně do práv třetích osob, jste povinni okamžitě tuto skutečnost sdělit provozovateli prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách.

IV. Obsah internetových stránek


(1) Provozovatel prohlašuje, že nenese odpovědnost za obsah vkládaný uživateli a návštěvníky na internetové stránky. V případě, že bude provozovatel upozorněn na existenci důvodného podezření, že některý uživatelský obsah by mohl porušovat práva třetích osob, neprodleně po prošetření zjedná nápravu.
(2) Provozovatel tedy tímto vyzývá osoby, kterým by byl znám případný neoprávněný zásah do práv třetích osob, aby provozovatele kontaktovali a tuto skutečnost mu sdělili prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo písemně.
(3) Provozovatel prohlašuje, že jeho internetové stránky jsou pouze katalogem odkazů na další obsah; žádný odkazovaný obsah internetových stránek není umístěn na serverech, které by byly pod kontrolou provozovatele.